16° Kapalı

İhale İlanı “Bakın Neresi Konut ve İş Yeri Oluyor”

Ilgın Gündemi - Eylül 7, 2015 4:00 pm A A

İhale İlanı “Bakın Neresi Konut ve İş Yeri Oluyor”

Ilgın Belediyesi’nin resmi İnternet sayfasından yapılan ihale ilanına göre bakın neresi artık iş yeri ve konut oluyor.

 

Ekran Alıntısıı

İŞTE İHALE METNİ

ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME TASARISI

Bir taraftan T.C. Ilgın Belediye Başkanlığı adına yetkili …………………….. ile diğer taraftan …………………………………………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla iş bu arsa bedeli karşılığı inşaat yapma sözleşmesi imzalanmıştır.

 

TARAFLAR:

Mal sahibi ve işi yaptıran; T.C. Ilgın Belediye Başkanlığı ( İdare ) olarak adlandırılacaktır.

İşi taahhüt eden; ………………………………………………….. ( Müteahhit ) yüklenici olarak adlandırılacaktır.

 

1.                  TAAHHÜDÜN YERİ VE KONUSU

 

T.C. Ilgın  Belediye Başkanlığı’nın maliki bulunduğu Tapu sicilinin Konya ili, Ilgın  ilçesi  2828D pafta, 126 ada 21,22,23,24,52 ve 959 ada 53 nolu taşınmazlarda bulunan toplam 10662 m2 arsa  üzerine inşa edilecek bina inşaatı proje esas alınarak kat karşılığı inşaat yapılmasıdır.

Müteahhit……………………………………………………………………………………………………………………………………….. yapılacak konut inşaatı kat karşılığı olarak (şerefiye olarak müteahhitle eşit şartlarda belirlenmiş daire ve dükkan ların  en az   % ….  sı idareye verilecek  şekilde ) 13.907.512,800 TL muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilmiştir.Projelerin idaremizce onaylanmasını müteakip  idaremizde ve müteahhit firmada kalacak bağımsız bölümler encümen kararıyla kesinlik kazanmış ve idare ve müteahhite kalacak bağımsız bölümler aşağıdaki gibi belirlenmiştir……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bu arsamız üzerinde yapılacak inşaatların, projelerine, tekniğine, mahal listesine, şartnamelerine ve sözleşmesine uygun olarak arsa bedeli karşılığı inşaatı yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

 

2.                  İŞİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

 

Müteahhit ihale konusu işleri; bu sözleşme ve ihale eki belgelere,şartnamelere, Bayındırlık Genel Şartnamesine,Genel Teknik Şartnamesine,sanat ve fen kurallarına iş süresi boyunca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak inşaat işini yapmakla yükümlüdür.A

Bu sözleşme ve eki şartnamelerde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda; sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun, kararname, yönetmelik ve şartname hükümleri geçerlidir.

 

3.                  PROJE TADİLATINDAKİ ESASLAR

 

İnşaatın devamı esnasında idare projelerde tadilat yapmayı müteahhit firmadan talep ettiği taktirde müteahhit firma talep edilen bu tadil işlemlerini yapının toplam muhammen bedeli üzerinden %30 ‘unu aşmayacak kadar olanını yapmayı itirazsız kabul edecektir. Yapılacak tadilattan sonra meydana gelecek kazanım, müteahhit firma ve idare arasında ihaledeki pay cetveli muhammen bedel oranındaki değer oranı doğrultusunda pay edilecektir.

Müteahhit şartname ve sözleşme gereği kendisine kalan dükkan ve dairelerde, gerek projesinde gerekse malzeme kullanımında bir değişiklik yapmak ister ve yapacağı bu değişiklikler bağımsız bölümlerin genel konumlarını, işlevlerini kapsar ise o takdirde idarenin onayını almak zorundadır. Bu değişiklikler genel görünümü bozmamalı ve kullanılacak inşaat malzemesinin kalitesini düşürmemelidir.

 

 

4.                  YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ

 

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından kendisine veya tebligat için gösterdiği kanuni ikametgah adresine tebliği edilmesinden sonra 5 gün içerisinde müteahhit yer teslimi için yazılı olarak istekte bulunacak ve istek üzerine idare tarafından 15 takvim günü içerisinde kendisine yer teslimi tarafların bulunduğu günde bir tutanakla yapılacaktır. Yukarıdaki tarihler esas alınarak yapılacak yer teslimi esnasında inşaat yapılacak arsa üzerinde fiili işgal varsa bu işgallerin kaldırılması idarenin sorumluluğundadır. İdare fiili işgalleri kaldırmak için gerekli yasal işlemleri neticelendirerek müteahhide arsayı teslim eder.

Müteahhit idareye taahhüt etmiş olduğu inşaatı, ruhsat tarihinden veya daha geç yapılmışsa fiili yer teslim tarihinden itibaren 24 ay ( yirmidört ay ) içerisinde tasdikli projesine, ruhsat ve eklerine, imar kanuna, imar yönetmeliği ve sözleşmesinin eki şartnamelere uygun olarak tamamlayıp geçici kabule hazır hale getirecektir. Geçici kabulden sonra 40 gün içinde kullanma izni almış olacaktır. Kullanma izninin bu süre sonunda alınmaması halinde geçen her gün için 1000,00-TL (binlira)  gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

Müteahhit idarenin de uygun göreceği ve idarenin onaylayacağı iş programını hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Müteahhit iş programına uymadığı takdir de, idarece yapılacak tespit ve ihtara rağmen işi 10 gün içerisinde düzeltmez ve iş programına uygun hareket etmez  ise sözleşme idare tarafından fesih edilecek, yapılan imalat ve ihzar atlar genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Teminat bedeli de idareye irat kaydedilecektir.

 

5.                  SÜRE UZATIMI

 

Müteahhidin kusuru dışında önceden görülemeyen ancak uygulama sırasında ortaya çıkan kanuna dayalı zorunlu sebeplerden dolayı ( bu zorunlu sebeplerin işe etkisi var ise ) bununla ilgili şartnamelerdeki hükümler dikkate alınarak müteahhide süre uzatımı verilir.

Zorunlu sebeplerin oluşumundan itibaren 15 takvim günün içerisinde müteahhidin yazılı olarak idareye başvurması ve zorunlu sebebin şartnameler çerçevesinde idarece uygun görülmesi şarttır.

Yukarıda yazılı sebeplerle verilen süre uzatımından dolayı müteahhit başka bir hak ileri süremez.

 

6.                  GECİKME CEZASI VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ SAYILMASI

 

Müteahhit idareye taahhüt etmiş olduğu inşaatı bu sözleşmede belirtilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. İş bölümlerine ve işin tamamına ait müteahhitten kesilecek gecikme cezaları sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tahakkuk ettirilen bu cezalar müteahhit tarafından Ilgın Belediyesi veznesine ödenecektir. Ancak zorunlu sebepler dışında tamamen müteahhidin sebep vermiş olduğu ve süre uzatımına hak kazanmadığı gecikmeler 90 takvim gününü aştığı veya işin seyrinde bu sürenin aşılaşacağına kanaat getirildiği takdirde idare sözleşmeyi geçersiz saymakta serbesttir.

 

7.                  İŞ RİSKİ

 

Müteahhit fiilen inşaata başlama tarihinden kabul tarihine kadar ihale konusu işin korunmasından sorumlu olup ürettiği işlerin bütün kısımlarını meydana gelebilecek risklere karşı bedeli kendisine ait olmak üzere yükümlüdür. Bundan dolayı müteahhit idareden hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

8.                  İŞİN KONTROLÜ

 

İdare tarafından görevlendirilecek isim unvanları müteahhide bildirilecek olan teknik bir heyet inşaatın tatbikat, proje ve detaylarına, fen ve sanat kaidelerine, teknik şartnamedeki malzeme ve imalata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Bu teknik heyet müteahhide yer teslimini müteakip bildirilecektir. Bu işin kontrol elemanları tarafından uygun görülmeyen, teknik şartnameye uymayan malzemeler üç gün içerisinde müteahhit tarafından şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bu kabil malzemelerin inşaatta kullanılmış olmasının tespiti halinde veya teknik şartnameye uygun yapılmadığı tespit edilen imalatın varlığı halinde; müteahhit bu hususların kendisine tebliğinden itibaren 10 ( on ) gün içerisinde o kısmı yıkarak teknik şartnameye uygun olarak yeniden yapacaktır. Aksi takdirde doğabilecek idari, teknik ve hukuki sorumluluklar yüklenicinin kendisine ait olacaktır.

 

9.                  MÜTEAHHİDİN TEKNİK PERSONELİ

 

Müteahhit ihale şartnamesindeki istenilen teknik elemanları, yine ihale şartnamesinde belirtilen şartlar çerçevesinde bulundurmak zorundadır. Şantiye şefliği görevini yürüten elemanın inşaatta yapılacak imalatlarda işin başından sonuna kadar inşatın başında bulunması mecburidir.

 

10.              FİYAT FARKLARI

 

Müteahhit arsa karşılığında kat karşılığı inşaat yapmayı kabul ettiğinden ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içerisinde ve gerekse süre uzatımı veya cezalı süre içerisinde taahhüdün tamamen ifasında ve kesin kabule kadar vergilerde artım olması, yeni vergi resim ve harçların konulması, fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanılarak fiyat farkı ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

 

11.              MÜTEAHHİDE HİSSE DEVRİ

 

İdare, Müteahhitle yapacağı sözleşmeyi müteakip pay cetveline göre arsa üzerinde müteahhit hissesi kadar pay alacak ve tapuda hisselendirilecektir.

Yapıya ilişkin yapı inşaat ruhsatlarının alınmasından sonra da pay cetveline göre kat irtifak tapularını oluşturacaktır.

 

12.              YAPININ İLK MUAYENESİ VE GEÇİCİ KABUL

 

İhale şartnamesi hükümlerine göre işin bitirilmesi lazım gelen günde müteahhit; ihale konusu işleri 4. maddesindeki esaslar dahilinde bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirmesini müteakip idare en geç ( 15 ) on beş gün içerisinde görevlendirdiği heyetle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kabul Yönetmeliği’ ne uygun işin geçici kabulü yapılacaktır. Kabul heyeti taahhüt konusu işlerin tamamını kabul talimatnamesi hükümleri ile sözleşme ve ekleri hükümlerine ve teknik şartnamelere göre muayene ederler.

Kabul heyetince; Binanın statik ve güvenliği ile ilgili olmayan, bağımsız bölümlerin kullanımına ve binanın iskan müsaadesi almasına mani olmayan ve tutarı da ihale bedelinin %5 ‘ ini geçmeyen kusurlu ve noksan işler hariç olmak üzere işlerin her türlü ayıp,noksan, kusur ve arızadan ari ve şartnamelerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiği taktirde geçici kabul tutanağı tanzim olunur ve iskan alınması şartı ile bina teslim alınır.

Bu şartlar tahakkuk etmediği taktirde, geçici kabul tutanağı yerine geçici kabule mani sebepleri ihtiva eden bir tutanak düzenlenir ve geçici kabul işlemi yapılmaz. Geçici kabulde esasa taalluk etmeyen ve kabule mani olmayan ve ihale bedelinin %5 ‘ inden az olan noksan ve kusurlu işleri müteahhit geçici kabul tutanağında belirlenen süre içerisinde yapmakla yükümlüdür. Sonradan çıkacak gizli ve kusurlu işleri de müteahhit,borçlar yasası gereği yapmak zorundadır.

Müteahhit kabul heyetince verilecek süre içerisinde söz konusu eksik ve kusurlu işleri yapmadığı takdirde geçici kabul tutanağında karşılarında yazılan miktar kadar bedeli Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü veznelerine yatırmak zorundadır.

 

13.              YAPININ KESİN KABULÜ

 

Geçici kabulün yapıldığı tarihten bir yıl içerisinde müteahhidin yazılı isteği üzerine Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’ nin 44. maddesine göre kesin kabul işlemleri yapılacaktır.

 

14.              KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

 

Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde usulüne göre yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu’ ndan ilişiksizlik belgesi ile ilgili Vergi Dairesinden ‘ Borcu Yoktur ’ yazısının getirilmesi halinde geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedeli kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartı ile teminatının yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kalan yarısı müteahhide geri verilir.

Müteahhidin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye, S.G.K. ve Vergi Dairesi ‘ ne olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat 2886 Sayılı Kanunun 56. Maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşı tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.

 

15.              DEVİR VEYA TEMLİK EDİLME ŞARTLARI

 

Müteahhit, taahhüt ettiği bu işi, üçüncü şahıslar lehine devir ve temlik edemeyeceği gibi, teminat ipoteği olarak da veremez. Bu konuda idareden de hiçbir istekte de bulunamaz. Müteahhidin buna rağmen taahhüdünü başkasına devir veya temlik ettiği anlaşıldığı takdirde sözleşme, idare tarafından tek taraflı feshedilecek ve müteahhit hakkında sözleşmesinin 16. maddesinde belirtilen hükümler aynen uygulanacaktır.

Ayrıca müteahhidin kendi hissesine düşen bağımsız bölümlerin satışından ( 11. madde de belirtilen esaslar çerçevesinde ) doğabilecek her türlü ihtilaf ve sorumluluk müteahhide ait olacak idare bu konuda hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

16.              TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

 

Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, ihale eki belgeler, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya inşaatı,her ne safhada olur ise olsun yarım bırakması veya sözleşmenin 4. maddesinin son fıkrası hükümlerini yerine getirmemesi halinde idarenin en az ( 10 ) on takvim günü süreli ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, idare tarafından mahkeme marifetiyle tespit yaptırıldıktan sonra, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fes edilerek, yaptığı tüm imalat ve ihraz atlar genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Bu hükmü müteahhit peşinen kabul eder.

 

17.              MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ

 

Müteahhidin ölümü halinde yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varislerine verilir. Ancak idare, varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren ( 30 ) takvim günü içinde yeniden kesin teminat verilmesi ve ilk anlaşmadaki konularda mutabakat sağlanması koşulu ile sözleşmeyi bu varislere devredebilir.

Aksi takdirde yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatlar, imalatların ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere varislere müteahhidin ölüm tarihinden itibaren (30) gün sonra tespitlerin tamamlanmasını müteakip ödenir.

Bu hükmü müteahhit peşinen kabul eder.

 

18.              MÜTEAHHİDİN İFLASI VEYA KONKORDATO İLANI HALİNDE

 

Müteahhidin konkordato veya iflası halinde ayrıca ihtara gerek kalmadan sözleşme kendiliğinden bozulur. Bu durumda yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir. Bu uygulamadan idare bir zarar uğrayacak olur ise sözleşmenin 16. madde hükümleri uygulanır.

 

19.              MÜTEAHHİDİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİ

 

Müteahhit sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren ( 30 ) otuz takvim günü içerisinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer müteahhit kendi serbest idaresi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine kaim olacak kayyumu mahkeme tayin eder. Bu takdirde kayyum sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki fıkra hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde idare sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkili olacaktır. Bu durumda yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir.Bu hususu müteahhit peşinen kabul eder.Bu uygulamadan idare bir zarar uğrayacak olur ise sözleşmenin 16. madde hükümleri uygulanır ve bu uygulamayı da müteahhit itirazsız kabul eder.

 

20.              MÜTEAHHİDİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE

 

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde ortaklardan birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması ağır hastalığı gibi hallerde sözleşmenin devamına engel teşkil etmez.

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye ( Pilot firma ) olarak bildirilmiş ise pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketlerin herhangi sebeple dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak o işi bitirirler.

 

21.              ŞANTİYE YERİ

 

İdare müteahhide bir şantiye yeri teminine mükellef değildir. Müteahhidin kendi imkânları ile yapacağı şantiye binasını, geçici kabulün yapılacağı tarihten ( 5 ) beş iş günü önce yıkıp bu yeri de idareye temiz halde teslim edecektir. Kontrollük teşkilatının rahat bir şekilde çalışacağı yeri ve bu yerde kontrollük teşkilatınca kullanılacak her türlü malzemeyi de müteahhit bila bedel temin edecektir. İnşaatın en az beş safhasında 18*24 ebadında renkli fotoğraf çekilecek ve bunlar şantiyede iki albüme yerleştirilecektir.

 

22.              SÖZLEŞMENİN EKLERİ

 

Sözleşme ve eki özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik şartnamesi ve genel şartnamesi ile birim fiyat tarifleri kitabı bu şartnamenin değişmez ekleridir. Ayrıca bağımsız bölümleri gösterir proje ile noterden tasdikli bağımsız bölüm anlaşma senedi de şartnamenin eklerindendir. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Kanunla sözleşme eki teklif ve ihale şartnameleri mahal listesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ‘ nın kat karşılığı inşaat ihalelerinin yapılması ve uygulama esaslarına dâhil yürürlükteki şartnameleri ile ilgili genelgeleri hükümleri uygulanır ve bunlar iş bu sözleşmenin esas ve tabi ekleri olarak kabul edilmiştir.

Müteahhidin taahhüde ait bütün hususlarda bu sözleşmeye;

1.                 İhale Şartnamesi,

2.                 Yapı Teknik Şartnamesi,

3.                 Genel Teknik Şartname ( B.İ.Bakanlığı ),

4.                 Genel Şartnamesi ( B.İ.Bakanlığı ),

5.                 Projeler ve ekleri,

6.                 Mahal listesi,

7.                 Pay cetveli

8.                 İmar yasa ve yönetmelikleri,

9.                 İş yasası ve SGK yasası ve yönetmelikleri,

Hükümlerine göre iş görmeyi taahhüt etmiştir. Müteahhit sözleşme ve eklerinden başka Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmeliğe,yürürlükte olan yapı ve tesisat işleri ile ilgili şartnamelere inşaat, makine ve elektrik mühendisliği proje düzenleme esasları ile mimari proje düzenleme esaslarına uymakla yükümlüdür.

 

23.              İNŞAATTAN DOĞACAK SORUMLULUK

Yapı inşaat sahası içerisinde su, elektrik, telefon, boru ve kabloları ile mecra kanalları gibi tesislere yapılacak herhangi bir hasar müteahhide ait olacağı gibi hafriyat sahası kapatılıncaya kadar bunların muhafaza veya zayiinden de doğrudan müteahhit mesul olacaktır. Civar yapılara verilecek zarar ve ziyandan da keza müteahhit sorumlu olacaktır.

 

24.              YAPILAN İŞLERİN SORUMLULUĞU, KUSURLU İMALAT

Kesin kabul tarihinden itibaren ( 5 ) beş yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapının teknik şartlara uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkacak zarar ve ziyanı; Borçlar Kanununun 360. maddesi ve 363. maddesindeki sürede müteahhit bu zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

 

25.              İŞÇİLERİN HAKLARI

Müteahhit yapı işlerinde iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki, mali sorumluluklarından işveren sıfatıyla doğrudan doğruya müteahhit mesul olacaktır.Tüm işçi ücretleri ve işçi sigorta primlerini müteahhit ödeyecektir.Bu ücret ve primlerin geç ödenmesinden veya hiç ödenmemesinden doğacak mali ve idari sorumluluk müteahhide ait olacaktır.

Zamanında ödenmeyen işçi alacaklarından doğrudan müteahhit mesuldür. Ücret ödemelerinden doğacak gecikmelerden de müteahhit sorumlu olacak ve bu konuda kesinlikle munzam süre verilmeyecektir.

 

26.              MÜTEAHHİDİN KANUNİ İKAMETGAHI

Müteahhit …………………………………………………………………….. adresini kanuni ikametgahı olarak göstermiştir.Bu ikametgaha yapılacak her türlü yazılı bildiri ve tebligat müteahhidin kendisine yapılmış sayılır.Bu ikametgah noter kanalıyla yapılacak tebligatla değiştirilebilir.

 

27.              İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilafları çözmeye Ilgın Adli ve İdari Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

28.              TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI

Müteahhit bir fiil işe başlama tarihinden, kabul teklifi yapılıncaya kadar aşağıda nitelik ve miktarları yazılı teknik elemanları aşağıdaki şartlara göre işyerinde devamlı bulundurmak mecburiyetindedir.

 

SIRA NO

BULUNDURULACAK PERSONEL ADEDİ

TEKNİK ELEMANIN ÜNVANI

1

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar

2

1

(Makine müh. Uygulama sırasında)
                       3

1

(Elektrik Müh. Uygulama sırasında)
                       4

1

İnşaat Kalfası

Müteahhit yukarıda istenen teknik elemanların ve İmar Yönetmeliğinin 80. maddesi gereğince teknik uygulama sorumlusunun isimlerini belgeleri ile birlikte noter sözleşmesinin onayının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde; İşbaşında bulunma zamanı ve süreleri protokolle tespit edilen tesisat işlerine ait teknik elemanların ilk işe başlayacakları tarihten en az 30 gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edilip etmediğini 20 gün için müteahhide tebliğ edecektir. Müteahhit bu tebliğe uymaya mecburdur. İdarece bu tebliğ yapılmadığı taktirde; idare teklifi kabul etmiş sayılacaktır.

 

29.              YÜKLENİCİNİN YUKARIDAKİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA

a)      Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği veya eksik verdiği taktirde, her bir gecikme günü için  250,00-TL (ikiyüzellilira) ceza kesilir.

b)      İşyerinde ( Devamlı veya Protokolde tespit edilen şartlara göre ) bulundurulması gereken teknik elemanı ( Bu elemandan birini, bir kaçını veya hepsini ) bulundurmadığı taktirde; kontrollükçe tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda, karşılarında yazılı günlük ceza miktarları ( a ) fıkrasındaki ceza ile birlikte müteahhitten kesilecektir.

 

30.              TEKNİK ELEMANLAR İÇİN GÜNLÜK CEZA MİKTARLARI

İşin devamı süresince sözleşmeye ve protokole göre işbaşında bulundurulması gereken:

Mühendis ve Mimar için 250,00TL(İkiyüzellilira)/gün, bir kalfa için günde 100,00TL(Yüzlira)/gün ceza olarak kesilir.

Bu elemanların şantiyeye devamlı günlük olarak kontrollükçe şantiye defterine günü gününe işlenecektir.

Bu defterin kayıtları kontrol mühendisi ile müteahhit veya şantiye şefi tarafından günü gününe imzalanacaktır. Müteahhit veya şantiye şefi bu kayıtlardan ( Zabıtları ) imza etmediği takdirde bu husus kontrollükçe bir tutanakla tespit edilir. Bu suretle müteahhidin bu kayıtlara hiçbir itiraz hakkı kalmaz.

 

 

 

31.              MÜTEAHHİDİN TEKNİK ELEMANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ HALLERDE CEZA KESİLMEZ

1.      Hastalık sebebiyle işe devam edilmemesi; ( Hastalığa ait raporun sosyal sigortalar kurumunca veya resmi tabip tarafından verilmiş olması şarttır. )

Ancak;

Hastalık 1 sene içinde toplam 30 günden fazla devam ettiği takdirde, yukarıdaki hükümlere göre yeni elemanın alınması mecburidir. Aksi halde bu husustaki ceza hükümleri uygulanır.

2.      Yıllık izin kullanılması,

3.      İş ile ilgili seyahatler,

4.      İşyerinin idarece verilecek proje vs.’nin geç tesliminden dolayı gecikme süresi ile sınırlı olarak çalışılamayan günlerde,

5.      2. ve 3. maddelerde idarenin yazılı muvaffakatı şarttır.

 

Sibel ÖZTÜRK                                                                             Mehmet KARAHAN

Encümen Üyesi                                                                   Encümen Üyesi

 

 

 

Hilal AYDIN                                                                         Alper KOÇAK

İmar ve Şeh. Md. V.                                                                      Mali Hizmetler Md. V.

 

 

 

ONAY

31.07.2015

H.İbrahim ORAL

Belediye Başkanı

 

 

ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ilgın Belediyesi Başkanlığından:

1.  Mülkiyeti Ilgın Belediyesi’ne ait olan, Tapu sicilinin Konya ili, Ilgın  ilçesi  2828D pafta, 126 ada 21,22,23,24,52 ve 959 ada 53 no’lu taşınmazlarda bulunan toplam 10662 m2 arsa üzerine yapılacak konut inşaatı kat karşılığı olarak (şerefiye olarak müteahhitle eşit şartlarda belirlenmiş daire ve dükkanların  en az   % 22’si idareye verilecek  şekilde) 13.907.512,80- TL muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye encümeninin kararı doğrultusunda yapılacaktır.

2. İşin Muhammen Bedeli: 13.907.512,80-TL (Onüçmilyondokuzyüzyedibinbeşyüzonikiliraseksenkuruş)’tur.

3. İhale 16.09.2015 tarihinde Çarşamba günü, saat: 14.00’de Ilgın Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden (Ilgın Belediye Başkanlığı-Ilgın/KONYA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 500,00-TL bedeli karşılığında satın alınabilir.

5. İhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 16.09.2015 Çarşamba günü, Saat:14:00’a kadar aşağıdaki belgeleri Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Bu belgeler:

a)        2014 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b)       Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

c)        Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

d)       Ticaret veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,

1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Gerçek kişi olması halinde; bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

e)        İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi,

f)        İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim kuruluşu olması halinde, ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

g)       İdari Şartnamenin 36.Maddesinde belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

h)       İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

i)         Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti,

j)         Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri,

k)         İş bitirme belgesi: İsteklinin yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde en az muhammen bedelin       %20’si kadar gerçekleştirdiği ihale konusu işler veya benzer işler. Her türlü bina yapım işi benzer iş olarak kabul edilecektir. İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.

l)         Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

m)      Muhammen bedelin %3’ü olan 417.226,00-TL tutarındaki Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır, 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

n)       Teklif mektubu; Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.

o)       İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınacaktır.

6. İhaleye katılacak olanlar, tekliflerini en geç 16.09.2015 tarihinde, saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf (Teklif mektubunu içerir.)

b) İlanın 5. Maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgeler

c) İlgili ihaleye ait teknik, idari şartname ve sözleşme taslağının onaylı sureti.

İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Bütün  belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerinde isteklinin adı, soyadı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

8. Her türlü vergi, resim, harçlar, KDV v.s. yükümlülükler, ilan bedelleri, sözleşme giderlerinin tamamı ile ruhsat harçları işi alan tarafından ödenecektir.

9- İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek. İhale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik hususu Encümen tarafından açıklanacak, yeterli bulunmayanların teklifleri iade edilecektir.

10 – Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

12. İhtilafların çözümü için Ilgın Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İlanen duyurulur.

 

 

 

ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME TASARISI

Bir taraftan T.C. Ilgın Belediye Başkanlığı adına yetkili …………………….. ile diğer taraftan …………………………………………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla iş bu arsa bedeli karşılığı inşaat yapma sözleşmesi imzalanmıştır.

 

TARAFLAR:

Mal sahibi ve işi yaptıran; T.C. Ilgın Belediye Başkanlığı ( İdare ) olarak adlandırılacaktır.

İşi taahhüt eden; ………………………………………………….. ( Müteahhit ) yüklenici olarak adlandırılacaktır.

 

1.                  TAAHHÜDÜN YERİ VE KONUSU

 

T.C. Ilgın  Belediye Başkanlığı’nın maliki bulunduğu Tapu sicilinin Konya ili, Ilgın  ilçesi  2828D pafta, 126 ada 21,22,23,24,52 ve 959 ada 53 nolu taşınmazlarda bulunan toplam 10662 m2 arsa  üzerine inşa edilecek bina inşaatı proje esas alınarak kat karşılığı inşaat yapılmasıdır.

Müteahhit……………………………………………………………………………………………………………………………………….. yapılacak konut inşaatı kat karşılığı olarak (şerefiye olarak müteahhitle eşit şartlarda belirlenmiş daire ve dükkan ların  en az   % ….  sı idareye verilecek  şekilde ) 13.907.512,800 TL muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilmiştir.Projelerin idaremizce onaylanmasını müteakip  idaremizde ve müteahhit firmada kalacak bağımsız bölümler encümen kararıyla kesinlik kazanmış ve idare ve müteahhite kalacak bağımsız bölümler aşağıdaki gibi belirlenmiştir……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bu arsamız üzerinde yapılacak inşaatların, projelerine, tekniğine, mahal listesine, şartnamelerine ve sözleşmesine uygun olarak arsa bedeli karşılığı inşaatı yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

 

2.                  İŞİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

 

Müteahhit ihale konusu işleri; bu sözleşme ve ihale eki belgelere,şartnamelere, Bayındırlık Genel Şartnamesine,Genel Teknik Şartnamesine,sanat ve fen kurallarına iş süresi boyunca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak inşaat işini yapmakla yükümlüdür.

Bu sözleşme ve eki şartnamelerde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda; sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun, kararname, yönetmelik ve şartname hükümleri geçerlidir.

 

3.                  PROJE TADİLATINDAKİ ESASLAR

 

İnşaatın devamı esnasında idare projelerde tadilat yapmayı müteahhit firmadan talep ettiği taktirde müteahhit firma talep edilen bu tadil işlemlerini yapının toplam muhammen bedeli üzerinden %30 ‘unu aşmayacak kadar olanını yapmayı itirazsız kabul edecektir. Yapılacak tadilattan sonra meydana gelecek kazanım, müteahhit firma ve idare arasında ihaledeki pay cetveli muhammen bedel oranındaki değer oranı doğrultusunda pay edilecektir.

Müteahhit şartname ve sözleşme gereği kendisine kalan dükkan ve dairelerde, gerek projesinde gerekse malzeme kullanımında bir değişiklik yapmak ister ve yapacağı bu değişiklikler bağımsız bölümlerin genel konumlarını, işlevlerini kapsar ise o takdirde idarenin onayını almak zorundadır. Bu değişiklikler genel görünümü bozmamalı ve kullanılacak inşaat malzemesinin kalitesini düşürmemelidir.

 

 

4.                  YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ

 

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından kendisine veya tebligat için gösterdiği kanuni ikametgah adresine tebliği edilmesinden sonra 5 gün içerisinde müteahhit yer teslimi için yazılı olarak istekte bulunacak ve istek üzerine idare tarafından 15 takvim günü içerisinde kendisine yer teslimi tarafların bulunduğu günde bir tutanakla yapılacaktır. Yukarıdaki tarihler esas alınarak yapılacak yer teslimi esnasında inşaat yapılacak arsa üzerinde fiili işgal varsa bu işgallerin kaldırılması idarenin sorumluluğundadır. İdare fiili işgalleri kaldırmak için gerekli yasal işlemleri neticelendirerek müteahhide arsayı teslim eder.

Müteahhit idareye taahhüt etmiş olduğu inşaatı, ruhsat tarihinden veya daha geç yapılmışsa fiili yer teslim tarihinden itibaren 24 ay ( yirmidört ay ) içerisinde tasdikli projesine, ruhsat ve eklerine, imar kanuna, imar yönetmeliği ve sözleşmesinin eki şartnamelere uygun olarak tamamlayıp geçici kabule hazır hale getirecektir. Geçici kabulden sonra 40 gün içinde kullanma izni almış olacaktır. Kullanma izninin bu süre sonunda alınmaması halinde geçen her gün için 1000,00-TL (binlira)  gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

Müteahhit idarenin de uygun göreceği ve idarenin onaylayacağı iş programını hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Müteahhit iş programına uymadığı takdir de, idarece yapılacak tespit ve ihtara rağmen işi 10 gün içerisinde düzeltmez ve iş programına uygun hareket etmez  ise sözleşme idare tarafından fesih edilecek, yapılan imalat ve ihzar atlar genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Teminat bedeli de idareye irat kaydedilecektir.

 

5.                  SÜRE UZATIMI

 

Müteahhidin kusuru dışında önceden görülemeyen ancak uygulama sırasında ortaya çıkan kanuna dayalı zorunlu sebeplerden dolayı ( bu zorunlu sebeplerin işe etkisi var ise ) bununla ilgili şartnamelerdeki hükümler dikkate alınarak müteahhide süre uzatımı verilir.

Zorunlu sebeplerin oluşumundan itibaren 15 takvim günün içerisinde müteahhidin yazılı olarak idareye başvurması ve zorunlu sebebin şartnameler çerçevesinde idarece uygun görülmesi şarttır.

Yukarıda yazılı sebeplerle verilen süre uzatımından dolayı müteahhit başka bir hak ileri süremez.

 

6.                  GECİKME CEZASI VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ SAYILMASI

 

Müteahhit idareye taahhüt etmiş olduğu inşaatı bu sözleşmede belirtilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. İş bölümlerine ve işin tamamına ait müteahhitten kesilecek gecikme cezaları sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tahakkuk ettirilen bu cezalar müteahhit tarafından Ilgın Belediyesi veznesine ödenecektir. Ancak zorunlu sebepler dışında tamamen müteahhidin sebep vermiş olduğu ve süre uzatımına hak kazanmadığı gecikmeler 90 takvim gününü aştığı veya işin seyrinde bu sürenin aşılaşacağına kanaat getirildiği takdirde idare sözleşmeyi geçersiz saymakta serbesttir.

 

7.                  İŞ RİSKİ

 

Müteahhit fiilen inşaata başlama tarihinden kabul tarihine kadar ihale konusu işin korunmasından sorumlu olup ürettiği işlerin bütün kısımlarını meydana gelebilecek risklere karşı bedeli kendisine ait olmak üzere yükümlüdür. Bundan dolayı müteahhit idareden hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

8.                  İŞİN KONTROLÜ

 

İdare tarafından görevlendirilecek isim unvanları müteahhide bildirilecek olan teknik bir heyet inşaatın tatbikat, proje ve detaylarına, fen ve sanat kaidelerine, teknik şartnamedeki malzeme ve imalata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Bu teknik heyet müteahhide yer teslimini müteakip bildirilecektir. Bu işin kontrol elemanları tarafından uygun görülmeyen, teknik şartnameye uymayan malzemeler üç gün içerisinde müteahhit tarafından şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bu kabil malzemelerin inşaatta kullanılmış olmasının tespiti halinde veya teknik şartnameye uygun yapılmadığı tespit edilen imalatın varlığı halinde; müteahhit bu hususların kendisine tebliğinden itibaren 10 ( on ) gün içerisinde o kısmı yıkarak teknik şartnameye uygun olarak yeniden yapacaktır. Aksi takdirde doğabilecek idari, teknik ve hukuki sorumluluklar yüklenicinin kendisine ait olacaktır.

 

9.                  MÜTEAHHİDİN TEKNİK PERSONELİ

 

Müteahhit ihale şartnamesindeki istenilen teknik elemanları, yine ihale şartnamesinde belirtilen şartlar çerçevesinde bulundurmak zorundadır. Şantiye şefliği görevini yürüten elemanın inşaatta yapılacak imalatlarda işin başından sonuna kadar inşatın başında bulunması mecburidir.

 

10.              FİYAT FARKLARI

 

Müteahhit arsa karşılığında kat karşılığı inşaat yapmayı kabul ettiğinden ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içerisinde ve gerekse süre uzatımı veya cezalı süre içerisinde taahhüdün tamamen ifasında ve kesin kabule kadar vergilerde artım olması, yeni vergi resim ve harçların konulması, fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanılarak fiyat farkı ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

 

11.              MÜTEAHHİDE HİSSE DEVRİ

 

İdare, Müteahhitle yapacağı sözleşmeyi müteakip pay cetveline göre arsa üzerinde müteahhit hissesi kadar pay alacak ve tapuda hisselendirilecektir.

Yapıya ilişkin yapı inşaat ruhsatlarının alınmasından sonra da pay cetveline göre kat irtifak tapularını oluşturacaktır.

 

12.              YAPININ İLK MUAYENESİ VE GEÇİCİ KABUL

 

İhale şartnamesi hükümlerine göre işin bitirilmesi lazım gelen günde müteahhit; ihale konusu işleri 4. maddesindeki esaslar dahilinde bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirmesini müteakip idare en geç ( 15 ) on beş gün içerisinde görevlendirdiği heyetle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kabul Yönetmeliği’ ne uygun işin geçici kabulü yapılacaktır. Kabul heyeti taahhüt konusu işlerin tamamını kabul talimatnamesi hükümleri ile sözleşme ve ekleri hükümlerine ve teknik şartnamelere göre muayene ederler.

Kabul heyetince; Binanın statik ve güvenliği ile ilgili olmayan, bağımsız bölümlerin kullanımına ve binanın iskan müsaadesi almasına mani olmayan ve tutarı da ihale bedelinin %5 ‘ ini geçmeyen kusurlu ve noksan işler hariç olmak üzere işlerin her türlü ayıp,noksan, kusur ve arızadan ari ve şartnamelerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiği taktirde geçici kabul tutanağı tanzim olunur ve iskan alınması şartı ile bina teslim alınır.

Bu şartlar tahakkuk etmediği taktirde, geçici kabul tutanağı yerine geçici kabule mani sebepleri ihtiva eden bir tutanak düzenlenir ve geçici kabul işlemi yapılmaz. Geçici kabulde esasa taalluk etmeyen ve kabule mani olmayan ve ihale bedelinin %5 ‘ inden az olan noksan ve kusurlu işleri müteahhit geçici kabul tutanağında belirlenen süre içerisinde yapmakla yükümlüdür. Sonradan çıkacak gizli ve kusurlu işleri de müteahhit,borçlar yasası gereği yapmak zorundadır.

Müteahhit kabul heyetince verilecek süre içerisinde söz konusu eksik ve kusurlu işleri yapmadığı takdirde geçici kabul tutanağında karşılarında yazılan miktar kadar bedeli Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü veznelerine yatırmak zorundadır.

 

13.              YAPININ KESİN KABULÜ

 

Geçici kabulün yapıldığı tarihten bir yıl içerisinde müteahhidin yazılı isteği üzerine Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’ nin 44. maddesine göre kesin kabul işlemleri yapılacaktır.

 

14.              KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

 

Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde usulüne göre yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu’ ndan ilişiksizlik belgesi ile ilgili Vergi Dairesinden ‘ Borcu Yoktur ’ yazısının getirilmesi halinde geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedeli kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartı ile teminatının yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kalan yarısı müteahhide geri verilir.

Müteahhidin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye, S.G.K. ve Vergi Dairesi ‘ ne olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat 2886 Sayılı Kanunun 56. Maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşı tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.

 

15.              DEVİR VEYA TEMLİK EDİLME ŞARTLARI

 

Müteahhit, taahhüt ettiği bu işi, üçüncü şahıslar lehine devir ve temlik edemeyeceği gibi, teminat ipoteği olarak da veremez. Bu konuda idareden de hiçbir istekte de bulunamaz. Müteahhidin buna rağmen taahhüdünü başkasına devir veya temlik ettiği anlaşıldığı takdirde sözleşme, idare tarafından tek taraflı feshedilecek ve müteahhit hakkında sözleşmesinin 16. maddesinde belirtilen hükümler aynen uygulanacaktır.

Ayrıca müteahhidin kendi hissesine düşen bağımsız bölümlerin satışından ( 11. madde de belirtilen esaslar çerçevesinde ) doğabilecek her türlü ihtilaf ve sorumluluk müteahhide ait olacak idare bu konuda hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

16.              TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

 

Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, ihale eki belgeler, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya inşaatı,her ne safhada olur ise olsun yarım bırakması veya sözleşmenin 4. maddesinin son fıkrası hükümlerini yerine getirmemesi halinde idarenin en az ( 10 ) on takvim günü süreli ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, idare tarafından mahkeme marifetiyle tespit yaptırıldıktan sonra, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fes edilerek, yaptığı tüm imalat ve ihraz atlar genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Bu hükmü müteahhit peşinen kabul eder.

 

17.              MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ

 

Müteahhidin ölümü halinde yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varislerine verilir. Ancak idare, varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren ( 30 ) takvim günü içinde yeniden kesin teminat verilmesi ve ilk anlaşmadaki konularda mutabakat sağlanması koşulu ile sözleşmeyi bu varislere devredebilir.

Aksi takdirde yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatlar, imalatların ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere varislere müteahhidin ölüm tarihinden itibaren (30) gün sonra tespitlerin tamamlanmasını müteakip ödenir.

Bu hükmü müteahhit peşinen kabul eder.

 

18.              MÜTEAHHİDİN İFLASI VEYA KONKORDATO İLANI HALİNDE

 

Müteahhidin konkordato veya iflası halinde ayrıca ihtara gerek kalmadan sözleşme kendiliğinden bozulur. Bu durumda yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir. Bu uygulamadan idare bir zarar uğrayacak olur ise sözleşmenin 16. madde hükümleri uygulanır.

 

19.              MÜTEAHHİDİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİ

 

Müteahhit sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren ( 30 ) otuz takvim günü içerisinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer müteahhit kendi serbest idaresi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine kaim olacak kayyumu mahkeme tayin eder. Bu takdirde kayyum sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki fıkra hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde idare sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkili olacaktır. Bu durumda yapılan işler ve ihrazatlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit edilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihrazatların yapıldığı yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel oniki eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir.Bu hususu müteahhit peşinen kabul eder.Bu uygulamadan idare bir zarar uğrayacak olur ise sözleşmenin 16. madde hükümleri uygulanır ve bu uygulamayı da müteahhit itirazsız kabul eder.

 

20.              MÜTEAHHİDİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE

 

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde ortaklardan birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması ağır hastalığı gibi hallerde sözleşmenin devamına engel teşkil etmez.

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye ( Pilot firma ) olarak bildirilmiş ise pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketlerin herhangi sebeple dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak o işi bitirirler.

 

21.              ŞANTİYE YERİ

 

İdare müteahhide bir şantiye yeri teminine mükellef değildir. Müteahhidin kendi imkânları ile yapacağı şantiye binasını, geçici kabulün yapılacağı tarihten ( 5 ) beş iş günü önce yıkıp bu yeri de idareye temiz halde teslim edecektir. Kontrollük teşkilatının rahat bir şekilde çalışacağı yeri ve bu yerde kontrollük teşkilatınca kullanılacak her türlü malzemeyi de müteahhit bila bedel temin edecektir. İnşaatın en az beş safhasında 18*24 ebadında renkli fotoğraf çekilecek ve bunlar şantiyede iki albüme yerleştirilecektir.

 

22.              SÖZLEŞMENİN EKLERİ

 

Sözleşme ve eki özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik şartnamesi ve genel şartnamesi ile birim fiyat tarifleri kitabı bu şartnamenin değişmez ekleridir. Ayrıca bağımsız bölümleri gösterir proje ile noterden tasdikli bağımsız bölüm anlaşma senedi de şartnamenin eklerindendir. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Kanunla sözleşme eki teklif ve ihale şartnameleri mahal listesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ‘ nın kat karşılığı inşaat ihalelerinin yapılması ve uygulama esaslarına dâhil yürürlükteki şartnameleri ile ilgili genelgeleri hükümleri uygulanır ve bunlar iş bu sözleşmenin esas ve tabi ekleri olarak kabul edilmiştir.

Müteahhidin taahhüde ait bütün hususlarda bu sözleşmeye;

1.                 İhale Şartnamesi,

2.                 Yapı Teknik Şartnamesi,

3.                 Genel Teknik Şartname ( B.İ.Bakanlığı ),

4.                 Genel Şartnamesi ( B.İ.Bakanlığı ),

5.                 Projeler ve ekleri,

6.                 Mahal listesi,

7.                 Pay cetveli

8.                 İmar yasa ve yönetmelikleri,

9.                 İş yasası ve SGK yasası ve yönetmelikleri,

Hükümlerine göre iş görmeyi taahhüt etmiştir. Müteahhit sözleşme ve eklerinden başka Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmeliğe,yürürlükte olan yapı ve tesisat işleri ile ilgili şartnamelere inşaat, makine ve elektrik mühendisliği proje düzenleme esasları ile mimari proje düzenleme esaslarına uymakla yükümlüdür.

 

23.              İNŞAATTAN DOĞACAK SORUMLULUK

Yapı inşaat sahası içerisinde su, elektrik, telefon, boru ve kabloları ile mecra kanalları gibi tesislere yapılacak herhangi bir hasar müteahhide ait olacağı gibi hafriyat sahası kapatılıncaya kadar bunların muhafaza veya zayiinden de doğrudan müteahhit mesul olacaktır. Civar yapılara verilecek zarar ve ziyandan da keza müteahhit sorumlu olacaktır.

 

24.              YAPILAN İŞLERİN SORUMLULUĞU, KUSURLU İMALAT

Kesin kabul tarihinden itibaren ( 5 ) beş yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapının teknik şartlara uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkacak zarar ve ziyanı; Borçlar Kanununun 360. maddesi ve 363. maddesindeki sürede müteahhit bu zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

 

25.              İŞÇİLERİN HAKLARI

Müteahhit yapı işlerinde iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki, mali sorumluluklarından işveren sıfatıyla doğrudan doğruya müteahhit mesul olacaktır.Tüm işçi ücretleri ve işçi sigorta primlerini müteahhit ödeyecektir.Bu ücret ve primlerin geç ödenmesinden veya hiç ödenmemesinden doğacak mali ve idari sorumluluk müteahhide ait olacaktır.

Zamanında ödenmeyen işçi alacaklarından doğrudan müteahhit mesuldür. Ücret ödemelerinden doğacak gecikmelerden de müteahhit sorumlu olacak ve bu konuda kesinlikle munzam süre verilmeyecektir.

 

26.              MÜTEAHHİDİN KANUNİ İKAMETGAHI

Müteahhit …………………………………………………………………….. adresini kanuni ikametgahı olarak göstermiştir.Bu ikametgaha yapılacak her türlü yazılı bildiri ve tebligat müteahhidin kendisine yapılmış sayılır.Bu ikametgah noter kanalıyla yapılacak tebligatla değiştirilebilir.

 

27.              İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilafları çözmeye Ilgın Adli ve İdari Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

28.              TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI

Müteahhit bir fiil işe başlama tarihinden, kabul teklifi yapılıncaya kadar aşağıda nitelik ve miktarları yazılı teknik elemanları aşağıdaki şartlara göre işyerinde devamlı bulundurmak mecburiyetindedir.

 

SIRA NO

BULUNDURULACAK PERSONEL ADEDİ

TEKNİK ELEMANIN ÜNVANI

1

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar

2

1

(Makine müh. Uygulama sırasında)
                       3

1

(Elektrik Müh. Uygulama sırasında)
                       4

1

İnşaat Kalfası

Müteahhit yukarıda istenen teknik elemanların ve İmar Yönetmeliğinin 80. maddesi gereğince teknik uygulama sorumlusunun isimlerini belgeleri ile birlikte noter sözleşmesinin onayının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde; İşbaşında bulunma zamanı ve süreleri protokolle tespit edilen tesisat işlerine ait teknik elemanların ilk işe başlayacakları tarihten en az 30 gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edilip etmediğini 20 gün için müteahhide tebliğ edecektir. Müteahhit bu tebliğe uymaya mecburdur. İdarece bu tebliğ yapılmadığı taktirde; idare teklifi kabul etmiş sayılacaktır.

 

29.              YÜKLENİCİNİN YUKARIDAKİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA

a)      Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği veya eksik verdiği taktirde, her bir gecikme günü için  250,00-TL (ikiyüzellilira) ceza kesilir.

b)      İşyerinde ( Devamlı veya Protokolde tespit edilen şartlara göre ) bulundurulması gereken teknik elemanı ( Bu elemandan birini, bir kaçını veya hepsini ) bulundurmadığı taktirde; kontrollükçe tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda, karşılarında yazılı günlük ceza miktarları ( a ) fıkrasındaki ceza ile birlikte müteahhitten kesilecektir.

 

30.              TEKNİK ELEMANLAR İÇİN GÜNLÜK CEZA MİKTARLARI

İşin devamı süresince sözleşmeye ve protokole göre işbaşında bulundurulması gereken:

Mühendis ve Mimar için 250,00TL(İkiyüzellilira)/gün, bir kalfa için günde 100,00TL(Yüzlira)/gün ceza olarak kesilir.

Bu elemanların şantiyeye devamlı günlük olarak kontrollükçe şantiye defterine günü gününe işlenecektir.

Bu defterin kayıtları kontrol mühendisi ile müteahhit veya şantiye şefi tarafından günü gününe imzalanacaktır. Müteahhit veya şantiye şefi bu kayıtlardan ( Zabıtları ) imza etmediği takdirde bu husus kontrollükçe bir tutanakla tespit edilir. Bu suretle müteahhidin bu kayıtlara hiçbir itiraz hakkı kalmaz.

 

 

 

31.              MÜTEAHHİDİN TEKNİK ELEMANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ HALLERDE CEZA KESİLMEZ

1.      Hastalık sebebiyle işe devam edilmemesi; ( Hastalığa ait raporun sosyal sigortalar kurumunca veya resmi tabip tarafından verilmiş olması şarttır. )

Ancak;

Hastalık 1 sene içinde toplam 30 günden fazla devam ettiği takdirde, yukarıdaki hükümlere göre yeni elemanın alınması mecburidir. Aksi halde bu husustaki ceza hükümleri uygulanır.

2.      Yıllık izin kullanılması,

3.      İş ile ilgili seyahatler,

4.      İşyerinin idarece verilecek proje vs.’nin geç tesliminden dolayı gecikme süresi ile sınırlı olarak çalışılamayan günlerde,

5.      2. ve 3. maddelerde idarenin yazılı muvaffakatı şarttır.

 

Sibel ÖZTÜRK                                                                          Mehmet                                                                                                                              KARAHAN

Encümen Üyesi                                                                   Encümen Üyesi

 

 

 

Hilal AYDIN                                                                         Alper KOÇAK

İmar ve Şeh. Md. V.                                                                      Mali                                                                                                                         Hizmetler Md. V.

 

 

 

ONAY

31.07.2015

H.İbrahim ORAL

Belediye Başkanı

Ekran Alıntısı

Bu haber 1452 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 4:00 pm A A
BENZER HABERLER