19° Kapalı

Haklı Mücadelemizin Yankıları

Ilgın Gündemi - Eylül 26, 2013 4:46 pm A A

Haklı mücadelemiz yetkililer tarafından yankı buldu.

Ilgın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından daha önceki hizmetler köylere yardım şeklinde yapılarak köy muhtarlıkları tarafından ise teklif usulü ile ihale yapılmaktaydı. Ilgın Hak Haber olarak yapılan hizmetlerden katılım alınmasını gündeme taşıdıktan sonra katılımlar kaldırılmıştı. Şimdi ise yapılan ihalelere değinen Hak Haberin oluşturduğu gündem sayesinde ihaleler Belediye hoparlörlerinden ve ilan panolarından ilan edilerek usule uygun hale getirildi.

Haberlerimizi duyarsız kalmayan yetkililere TEŞEKKÜR ederiz.

Örnek ilan metni

T.C.
ILGIN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sayı : 2013/29
Konu : Avdan Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi ve Depo Bakım Onarım

İLAN
1)İdarenin
ADI : Ilgın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
ADRESİ :Hükümet Konağı Ilgın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
TELEFON: 0332 882 84 00, FAX: 0332 882 6444

2 ) İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktar : : Ilgın İlçesine bağlı Avdan Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi ve Depo Bakım Onarımı yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer /Teslim Yerleri :Avdan Köyü
c) İşe Başlama Tarihi :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi :Yer teslim tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

3)İhalenin
a) Yapılacağı Yer :Ilgın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Tarihi- Saati : 30/09/2013 Pazartesi günü saat 10.45

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks numarası
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi.
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- K.H.G.B. ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f) ,(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile vekaletnameyi verenin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6-İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
4.1.6.1- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.6.2-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.1.7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.8.1- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat
4.2- Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1- İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri,
4.3- Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1- İş deneyim belgeleri
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70′ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir.

4.3.2- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) Şantiyede çalışacak teknik personel;
İstekliler ihale konusu işi yerine getirirken aşağıda sayı ve niteliği belirtilen teknik personeli çalıştıracağına dair noter tasdikli Teknik Personel Taahhütnamesi ve teknik personel bildirimi vermek zorundadır.
1- 1 Adet Şantiye Şefi İnş. Yüksek Müh. Veya İnş Mühendisi

4.3.3- Makine ve asgari ekipman listesi
İsteklinin İhale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İsteklinin taahhüt edeceği makine, araç ve teçhizatın kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Sözleşme imzalanması aşamasında dökümü yapılan araçlar ile yapılan işin süresi kadar kira sözleşmesi idareye teslim edilecektir.
Miktarı, cinsi, özellikleri
1- 1 Adet Kepçe
2- 1 Adet Havalı Kompresörü
3- 1 Adet Damperli Kamyon

5- İhale dokümanı 100,00 TL karşılığında ılgın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından alınabilir. Doküman bedeli Köye Hizmet Götürme Birliğinin T. Halk Bankası Ilgın şubesindeki 16000023 no lu hesabına yatırılacaktır.Doküman bedeli ödenmeden dosyanın incelenmesi söz konusu değildir. İhale dosyasını almayanlar ihaleye giremezler
6- Köylere hizmet götürme birliği başkanlığının Halk Bankası Ilgın şubesindeki 16000023 nolu emanet hesabına geçici teminat olarak teklif edeceği fiyatın % 3’ünün yatırıldığına dair makbuz yada banka teminat mektubu
7- Vergi borcunun olmadığına dair belge
8- Sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge
9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler
10- Fiyat KDV Hariç verilecektir.
11-Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
12-Başvuru dosyaları ihale komisyonuna verildikten sonra, son teklif verme saatinden önce olsa dahi, dış zarf içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır
13- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Kurulumuz 4734 Sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya yapılan ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

DUYURULUR

Bu haber 1770 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 4:46 pm A A
BENZER HABERLER