17° Açık

2013 Yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Ilgın Gündemi - Ocak 16, 2013 8:56 am A A
Belediye Meclis üyeleri 08.01.2013 Salı günü saat 10.00’da toplantı salonunda toplanıldı.

Toplantıya, İbrahim ALAKIR, Halim YILDIZ, Himmet YAMAN, Mehmet ÖZ, M. Necmettin TİFTİKCİ, Ziya CERAN, Servet KOKULU, Nizam GÜNAY, H.İbrahim ERSOY, Zühtü SOLAK , İbrahim TEKE, Saydı ÜNAL, Mehmet BAĞCI ,Süleyman EĞERCİ ve Cafer AYDEMİR katıldı.

Katılmayan Üye: Ziya CERAN

15 Ocak 2013 15:27
Yorum Sayısı :0  Okunma : 4

Belediye Başkanı H.İbrahim ORAL ‘Hoş geldiniz’ diyerek toplantıyı açıyorum’ dedi. Meclise ek gündem maddesi olup olmadığını sordu. Belediyemiz Meclis üyesi Halil İbrahim ERSOY’un Talebi olduğunu belirterek İlçemizde yapılan Otogar Civarındaki Üst Geçit’e “ILGIN İPEK YOLU ÜST GEÇİTİ “ adının verilmesi talebi meclis gündemine alınıp alınmamasını oylamaya sundu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 001-İmar Komisyon Raporunun 1. maddesinde; İmar planın 30 L-3, 29 L-2 paftalarında, Eyüphan ATİLLA nın Behlülbey Mahallesi, 520 Ada, 5 nolu parselin kuzeyinden geçen İmar Adası hattının parsel sınırlarına çekilmesi talebinin görüşülmesi; İlçemiz Behlülbey Mahallesi 520 Ada, 5 nolu taşınmaz Maliki Eyüphan ATİLLA tarafından 02.11.2012 tarihinde verilen dilekçede, Taşınmazının bulunduğu imar adasının parsel durumlarının aksine ada içerisine güney kısma doğru kıvrıldığından parsel sınırına alınması yönünde plan değişikliği yapılması talebinde bulunmuş ve konu 07.11.2012 tarih ve Kasım ayı 113 Sayılı Belediye Meclis Toplantısında görüşülmüş ve alınan kararın 04.12.2012 tarih ve Aralık ayı 120.sayılı Belediye Meclisi Toplantısında yeniden incelenmesi yönünde İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede 30 L-3 , 29 L-2 paftalarında (29 900–30 200)X, (29 000–29 300)Y koordinatları arasında, Konut alanını olduğu görülmüştür. İmar adası sınır çizgisi ile parseller arasında uyumsuzluk görülmüştür. İmar içerisindeki bu parsellerin daha önceden 3194 sayılı imar kanununa göre ifraz(parselasyon) yapıldığından devamı olan 10 metrelik imar yoluna göre düzenlenmiştir. Bu sebeple oluşan parsellerde imar adasına göre yapıldığı görülmüştür. Yapılması istenilen değişikliğin mevcut imar parsellerine göre yapılması halinde 10 metrelik imar yolu genişliğinin etkilenmediği görülmektedir. İmar adasının Kuzey bölümlerinde Doğu-Batı istikametinde 10 metrelik imar yolunun mevcut haliyle korunarak yapılması istenen Plan değişikliği talebinin plan yapım ve değişikliğine dair yönetmeliğe uygun olacağı komisyonun ortak kararıdır. İmar Komisyonu raporu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek, Plan hazırlattırılmak üzere şehir plancısına havale edilmesi kabul edildi. GÜNDEM NO 002- İmar Komisyon Raporunun 2. maddesinde; Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ilgın Ajans Amirliği nin 20.11.2012 tarih ve 1159 sayılı talebi ile 31 L-3, 30 L-2 paftalarda Mülkiyeti Toprak Mahsülleri Ofisine ait Camiatik Mahallesi 16 Ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda T.M.O Alanı olarak plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi; Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ilgın Ajans Amirliği nin 20.11.2012 tarih ve 754/1159 sayılı yazısında, Camiatik Mahallesi 16 Ada, 1 nolu Bahçeli Kargir Depo Çelik Tankı Olan Hizmet ve Alım Binası vasıflı taşınmazın,”Toprak Mahsülleri Ofisi” alanı olarak plan değişikliği yapılması istenmiş ve Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarihli Aralık ayı Olağan Toplantısında 124. Sayılı gündem olarak görüşülmüş olup, İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede 30 L-2 , 31 L-3 paftalarında (31 100–31 250)X, (29 000–29 300)Y koordinatları arasında, TCDD (Demir Yolu) Alanı olduğu görülmüştür. İmar adası içindeki halihazırda var olan Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO)kendi parseli içerisinde faaliyetlerini devam ettirdiği ve gelecek yıllarda da bu faaliyetlerinin sürdüreceği gerekçesi ile TCDD(TC.Devlet Demir Yolları) alanından ayrılması komisyonca uygun görülmüştür. Ancak “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Dair Esaslara Ait Yönetmelik” te belirtilen hüküm gereği İlgili Kurum olan TCDD (TC.Devlet Demir Yolları) Müdürlüğünden uygun görüş alınması halinde plan değişikliği imar komisyonunca da uygun bulunmuştur. İlgili kurumun olumlu görüş bildirmesi halinde Plan hazırlattırılmak üzere Şehir plancısına havale edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 003- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün 15.10.2012 tarih ve 15525 sayılı yazılarında belirtilen; İmar planın 28 K-2 , 29 K-3 paftalarda, Ilıca Mahallesi 254 Ada, 325 nolu parseldeki Park Alanın değişiklik öncesi 250 Ada, 22 parsele taşınması şeklinde Belediye Meclis kararına istinaden hazırlatılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesince onanmasının görüşülmesi; Onaylı İmar Planının 28 K-2 , 29 K-3 Paftalarında, yapılan plan tadilatı 01.08.2012 tarihli Belediye Meclisi toplantısında 079.gündem olarak görüşülerek onanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.10.2012 tarih ve 15525 sayılı yazıları Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Raporu Belediye Meclisince görüşülerek Değişiklik öncesi mevcut duruma getirilmesi için plan tadilatı yönünde alınan karara istinaden; 28 K-2 paftada (28 550-28 650)X, (27 800-27 900)Y koordinatları arasında yer alan (Park)yeşil alanın 29 K-3 paftada (27 750-27 900)X, (27 450-27 550)Y koordinatları arasına kaydırılarak değişiklik öncesi duruma getirilmiştir. Bu durum dikkate alınarak parseller eski fonksiyonlarına yeniden dönüştürülmüştür. Yukarıda pafta ve koordinatları arasında düzenlenen İmar Planı değişikliği Projesi Meclisimizce de uygun bulunması halinde ‘3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesince onanması “ oylamaya sunuldu oy birliği ile onandı. GÜNDEM NO 004- İmar planın 30 L-3 paftasında, Mehmet Settar GÜRSOY un Camiatik Mahallesi, 32 Ada, 188 nolu parselinde bulunduğu imar adasının 0.30 olan yapı yoğunluğunun emsallerine göre yeniden düzenlemesi talebinin görüşülmesi; İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 005- İmar planın 30 M-1 paftasında, Necmi DEMİR in Şıhbedrettin Mahallesi, 921 Ada, 315, 316 nolu parselinde bulunduğu imar adasının 0.30 olan yapı yoğunluğunun 0.40 olarak yeniden düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi; İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 006- İmar planın 29 N-1 paftada Mustafa BARUT’ a ait Şıhbedrettin Mahallesi 440 ada, (27) nolu parselin içinde bulunan yeşil alanın aynı bölge ve mülkiyet içerisinde uygun alana kaydırılması şeklinde plan değişikliği talebinin görüşülmesi; İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 007-Mehmet CESUR’ un dilekçesinin görüşülmesi. Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Göl Gazinosu işletmecisi Mehmet CESUR’ un işletmeyi devir aldığından itibaren yapmış olduğu 16 kalemden oluşan tadilat ve eklentilere yapmış olduğu masrafların toplamının 80.000,00 TL tutarında olduğunu beyan ederek işletmeyi belediyemize 15.12.2012 tarihinde teslim etmiş olması nedeniyle bu tutarın kendisine ödenmesi talebindeki dilekçesi okunarak, Nizam GÜNAY, Cafer AYDEMİR, İbrahim ALAKIR, Fen İşleri Müdürü Faruk ADA, İmar Müdürlüğünden Hilmi UYAR ve Zabıta Müdürlüğünden Rıza AYYÜREK’ in Komisyon üyesi olarak görevlendirilmesi, Dosya ve Mahallinde mevcut yerle ilgili tespit ve incelemelerini yaparak, hazırlanacak raporun Meclise sunulması, raporda buranın bundan sonra hangi amaçla kullanılması gerektiği konusunda da görüşlerini sunmak üzere görevlendirilen komisyona havale edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 008- Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince her yılın ocak ayı toplantısında meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3’ ten az 5’ ten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulur. Hükmü gereğince yapılan gizli oylama neticesinde bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetim komisyonuna ; Gizli oy açık tasnif sonucunda; Ziya CERAN 13 OY Halil İbrahim ERSOY 13 OY İbrahim ALAKIR 14 OY Cafer AYDEMİR 14 OY Servet KOKULU 15 OY İbrahim TEKE 2 OY Mustafa Necmettin TİFTİKCİ 2 OY Mehmet BAĞCI 1 OY Yukarıda en çok oy alan Ziya CERAN, İbrahim ALAKIR, Halil İbrahim ERSOY ,Cafer AYDEMİR, Servet KOKULU Denetim Komisyonu üyeliliklerine seçilmişlerdir GÜNDEM NO 009- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere en az 3 , en çok 5 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine; İbrahim TEKE, İbrahim ALAKIR, Mustafa Necmettin TİFTİKCİ, Zühtü SOLAK ve Saydı ÜNAL Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 010- Tarife Komisyonu üyelerinin seçimi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere en az 3 , en çok 5 üyeden oluşan Tarife Komisyonu üyeliğine; Mustafa Necmettin TİFTİKCİ, Süleyman EĞERCİ, Himmet YAMAN, Saydı ÜNAL ve Mehmet ÖZ Tarife Komisyonu Üyesi olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 011- İmar Komisyonu üyelerinin seçimi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere en az 3 , en çok 5 üyeden oluşan İmar Komisyonu üyeliğine; Halim YILDIZ, Süleyman EĞERCİ, Nizam GÜNAY, Cafer AYDEMİR ve Mehmet ÖZ İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM NO 012- Belediyemiz Kapalı Pazar yerinde uygulanacak olan 2013 yılına ait Yer tahsis ücreti, katkı payı ücreti ve işgaliye ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin f bendine istinaden Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde uygulanacak olan ( 2013 yılına ait) yer tahsis ücreti, katkı payı ücreti ve işgaliye ücretinin belirlenmesi şeklindeki müzekkere okunarak, PAZAR YERİ ÜCRET TARİFESİ: ALAN GİRİŞ ÜCRETİ İŞGALİYE 2×3=6 METRELİK ALAN 150 TL 12,00 TL 3×3=9 METRELİK ALAN 200 TL 15,00 TL 6×3=18 METRELİK ALAN 300 TL 20,00 TL PEYNİRCİLER*ZEYTİNCİLER BALIKÇILAR 300 TL 20,00 TL KAMYONCULAR(İÇ MEKAN) 1000 TL 25,00 TL KAMYONCULAR(DIŞ MEKAN) 500 TL 25,00 TL Not: Çekilen kura sonucunda köşelere gelen Pazar yeri esnaflarının işgaliye ücretine %25 ilave edilecektir. Ekli cetvel meclis tarafından da incelenerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 6 ret oya karşılık (Mehmet ÖZ, Servet KOKULU, Zühtü SOLAK , Saydı ÜNAL,Mehmet BAĞCI, Cafer AYDEMİR ), 9 kabul oyu ile kabul edildi. GÜNDEM NO 013- Belediyemizde Tam Zamanlı sözleşmeli olarak çalışan 5 adet Mühendis, 3 adet Tekniker, 1 adet Sosyolog ve 1 adet Eğitmenin sözleşmelerinin yenilenerek ücretlerinin belirlenmesi. Belediyemizde Tam Zamanlı sözleşmeli olarak çalışan aşağıda isimleri yazılı 5 adet Mühendis, 3 adet Tekniker, 1 adet Sosyolog ve 1 adet Eğitmenin sözleşmelerinin yenilerek ücretlerinin belirlenmesi hususunun belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresine istinaden, Tam zamanlı sözleşmeli çalışan personellerin sözleşmelerinin yenilenmesine, kendilerine Maliye Bakanlığının her yıl Ocak ayında açıklamış olduğu 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tabanları cetvelinin 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar üzerinden ödenmesi oylamaya sunuldu 5 ret oya karşılık (Mehmet ÖZ, Servet KOKULU, Zühtü SOLAK , Saydı ÜNAL, Cafer AYDEMİR ),10 kabul oyu ile kabul edildi. Recep BORAN Ziraat Mühendisi Fatma BULUT Gıda Mühendisi Hasan Ali ŞENEL Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Mühendisi) Seyit Ali USLU Makine Mühendisi Abdullah B.CAVLAK İnşaat Mühendisi Ahmet B.BAYRAKTAR Tekniker İsmail KILINÇ Tekniker Muammer ÇELİKKAYA Tekniker Yahya ERTAN Sosyolog Ahmet ALTINTAŞ Eğitmen GÜNDEM NO 014- Belediyemizde Kısmi Zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Avukat H.Songül FIRTINA ERTAN, Veteriner Hekim Fatih Mehmet EZ ve Mühendis İhsan ÜNLÜ’ nün sözleşmelerinin yenilenerek ücretlerinin belirlenmesi. Belediyemizde Kısmi Zamanlı sözleşmeli olarak çalışan aşağıda isimleri yazılı 1 adet Avukat, 1 adet Veteriner Hekim ve 1 adet Mühendisin sözleşmelerinin yenilerek ücretlerinin belirlenmesi hususunun belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresine istinaden, Kısmi zamanlı sözleşmeli çalışan personellerin sözleşmelerinin yenilenmesine, kendilerine Maliye Bakanlığının her yıl Ocak ayında açıklamış olduğu 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları cetvelinin kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı tarifesinden ödenmesi oylamaya sunuldu 6 ret oya karşılık (Mehmet ÖZ, Servet KOKULU, Zühtü SOLAK , Saydı ÜNAL,Mehmet BAĞCI, Cafer AYDEMİR ), 9 kabul oyu ile kabul edildi. H.Songül FIRTINA ERTAN Avukat Fatih Mehmet EZ Veteriner Hekim İhsan ÜNLÜ Mühendis EK GÜNDEM KARAR NO 015- Belediyemiz Meclis üyesi Halil İbrahim ERSOY’ un , İlçemizde yapılan Otogar Civarındaki Üst Geçit’e “ILGIN İPEK YOLU ÜST GEÇİTİ “ adının verilmesi talebinin görüşülmesi. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan Çevre Yolu üst geçidinde İlçemiz içerisinde geçen tarihi ipek yolu ile özdeşleştirilerek “ILGIN İPEK YOLU ÜST GEÇİTİ “ adının verilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Kararın ilgililere ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne tebliğ edilmesine karar verildi.

Bu haber 1456 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 8:56 am A A
BENZER HABERLER